Sách hướng dẫn phần mềm LVpos

Tải về file hướng dẫn PDF

Màn hình đăng nhập của phần mềm LVPOS

đăng nhập

Tên truy cập: Đánh tên truy cập vào tài khoản phần mềm
Mật khẩu: Đánh mật khẩu đăng nhập vào ô.
Sau đó nhấn ĐĂNG NHẬP hoặc nhấn phím ENTER
Trong màn hình đăng nhập, có thể chọn ngôn ngữ TIẾNG VIỆT hoặc TIẾNG ANH

Hỗ trợ trực tuyến Đóng lại
Top