Sách hướng dẫn phần mềm LVpos

Tải về file hướng dẫn PDF

Chọn nhóm hàng cần xóa, sau đó nhấn nút XÓA như hình:

4

Hỗ trợ trực tuyến Đóng lại
Top