Sách hướng dẫn phần mềm LVpos

Tải về file hướng dẫn PDF

Chọn vào ô trống bất kỳ như hình, sau đó đánh tên NHÓM HÀNG vào ô.

Sau khi đánh tên vào ô nhấn MỞCẬP NHẬT.

Capture

Hỗ trợ trực tuyến Đóng lại
Top