Sách hướng dẫn phần mềm LVpos

Tải về file hướng dẫn PDF

Đây là giao diện của phần mềm LVPOS, để vào phần cài cài đặt, nhấn vào biểu tượng như hình vẽ:

Cài đặt

Hỗ trợ trực tuyến Đóng lại
Top